Beta
Adelers Alle 127 - Fårevejle Højskole
 

Højsk olen og Flintholm og man kan se vejen ned til Hyldgaard.

Matr. 4 c

Indre Missions Kredse i Vestsjælland havde planer om at oprette en højskole i Odsherred, og valget faldt på Fårevejle. Man havde først set på en nedlagt husholdningsskole i Asnæs – den senere realskole, men blev enige om, at det var bedre at bygge nyt.

Forstander J. Andreasen, der havde afhændet Nr. Nissum Seminarium og Højskole, blev opfordret til at søge stillingen. Han havde imidlertid planer om at købe Ry Højskole, men valget blev Fårevejle.

Andreasen: Jeg har tit siden syntes, at det var mit Livs største Fejltrin!

13.3.1907 kom han til Fårevejle for at se på mulighederne, og valget faldt på Flintholm.

Andreasen: Men havde jeg den Dag vidst, hvad jeg nu ved, havde jeg sikkert taget med næste Tog tilbage til København for aldrig mere at beskæftige mig med denne sag.

Man gik nu i gang med arbejdet. Først skulle man rydde bygge- og havepladsen. Og det var hårdt arbejde. Øen og det terræn, som før havde været strandbred, skulle renses, bearbejdes og haven tilplantes, og det var fuldt af sten, nogle så store at de vanskeligt kunne rokkes af stedet.

19.7.1907 blev grundstenen nedlagt, det ville blive umuligt at få skolen færdig til 1. nov.

Andreasen: Men vi valgte at starte med 50 elever d. 1. nov. Det blev under primitive forhold. Jeg føler mig endnu den Dag i Dag i Taknemlighedsgæld til disse gæve Gutter fra Vinteren 1907-08.

I underste etage findes gymnastiksal, badeanstalt, kedler til centralvarme, spisestue til 220 mennesker, køkken, spisekammer, bageri, rullestue, vaskeri, viktualie- og grøntkælder.

I stueetagen er der foredragssal, 3 klasselokaler, læse- og dagligstue, bibliotek, kontor og forstanderens lejlighed. På 1. sal er indrettet 1- og 2-mands-værelser til ca. 100 elever.

I tagetagen tegnesal, malerklasse, 3 husflidsklasser, skolekøkken med 4 komfurer, plads til materialer, værelse til musikundervisning og elevværelser.

Andreasen: Vi vilde drive alm. Højskole med Landbrugsafdeling og Haandværkerafdeling. Skulde F.H. have et Særpræg måtte det blive dette, at jeg ønskede at bringe Undervisningen i mere direkte Forbindelse med det praktiske Livs Krav, end det var alm. i alt Fald paa I.M. Højskoler. Bl.a. skulde Samfundslæren og de sociale Spørgsmaal, som i disse Aar trængte saa stærkt paa blandt hele Landets Befolkning, have en fremskudt Plads. De sociale Kursus, der blev paabegyndt, vandt god Tilslutning, og bar paa mange Maader Vidne om, at der var Interesse nok for Sagen. Landbrugets Bierhverv, deriblandt Havebrug, var ligeledes på vort Program.

Andreasen havde solgt Nr. Nissum Seminarium og Højskole og var i stand til at købe Afholdshjemmet, der ikke rigtig svarede til navnet og lå som en skamplet foran indkørslen til Højskolen, her blev Valdemar Olsen senere forpagter og fik sat skik på sagerne.

Ved Flintholm havde han købt 3 tdr. land, hvor han opførte en pelsdyrfarm, som imidlertid blev ramt af sygdomme. Her byggede han Portgaard, og efter at han var fratrådt som forstander, boede familien her i en periode. Han havde også forkøbset på 50 tdr. dyndjord nord for højskolen til brug for et landbrug til undervisningsbrug. P.g.a. højskolens dårlige økonomi overtog Andreasen det og byggede avlsbygningerne til Hyldgård, opkaldt efter fruens barndomshjem i Nr. Nissum.

Julen 1908 skete det uheldige, at skolens centralvarmeanlæg frøs – det kostede ham 18.000 kr.

Samtidig havde han lånt penge ud til mange seminarieelever, men p.g.a. manglende lærerstillinger, var det svært at få pengene hjem igen.

Da Stationsbysskolen havde plads og økonomiske problemer, tilbød Andreasen fortsættelse på Højskolen. Da man påtænkte at bygge ny skole og søgte lærer, kom det til en splittelse mellem I.M. og den grundtvigsk prægede kreds. Andreasen satte sig imod valg af lærer Jensen. Et flertal blandt forældrene valgte ham og vedtog at bygge en ny skole. Andreasen samlede nu I.M. Forældrene, og man fik bygget en skole ved Solglimt.

Andreasens moderne ideer med fokus på sociale problemer gav stort fremmøde, men blev ikke opfattet lige positivt af alle kredse.

Allerede efter sommerskolens slutning 1910 fratrådte Andreasen som forstander.

Sognepræst Dyekjær og lærer Julin konstitueres som forstandere, men allerede 1. nov 1910 blev E.V. Gøtzsche ansat som forstander. Han og hans hustru havde arbejdet som missionærer i Indien, men opgav p.g.a. dårligt helbred.

J.A. udtaler: Nu har vi en mand, som de allerfleste må kunne samles om. Tag saa imod ham uden smaalig Kritik, og lad ham have Ro og Fred til Arbejdet, saa skal det nok lykkes.

1911-1912 var der kun 24 elever, og der opstod strid mellem bestyrelsen og forstanderen om skolens økonomiske forhold, så allerede april 1912 fratrådte forstander Gøtzsche.

F.T. 1911

Erik Valdemar Gøtche, f. 1868 i Fredericia, Højskoleforstander.

Ellen Margrethe Gøtche, f. 1867 i Assens, Hustru.

Johanne Margrethe, f. 1898 i Indien, Barn.

Poul Christian Valdemar, f. 1899 i Indien, Barn

Clara Julie Emilie, f. 1900 i Indien, Barn

Ellen Marie Elisabeth f..1901 i Indien,Barn

Helene Louise Eleonora Samathanan, f. 1908 i Indien, Barn

Karen Erica Samata, f. 1910 på Fyn, Barn

Johanne Vestergaard, f. 1887 i Hinge Sogn, Kokkepige.

Kirstine Marie Lar. Richter, f. 1894 i Helsingør, Barnepige.

Andrea Lisberg, f. 1894 i Ringkøbing, Husholdningselev.

Kristine Andersen, f. 1891 i Kbh., Husholdningselev.

Marie Jørgensen, f. 1894 i Ribe, Husholdningselev

Laura Larsen, f. 1891 i Frederiksberg, Husholdningselev

Jensine Olsen, f. 1884 i Horsens, Gartnerielev.

Olga Johansen, f. 1892 i Aarhus, Gartnerielev.

Engard Svarre, f. 1891 i Ribe, Gartnerielev.

Hedevig Petersen, f. 1888 i Mørkøv, Gartnerielev

Kirstine Schwenke, f. 1852 i Sorø, Lærerinde, Enke.

Jensine Jensen, f. 1890 i Fårevejle, Stuepige.

Hans Aksel Kristiansen, f. 1886 i Kbh., Musiker.

Ove Mikkelsen, f. 1884 i Frederiksberg, Lærer.

Niels Albert Nielsen, f. 1890 i Fårevejle.

Kristian Vestergaard, f. 1881 i Thisted.

Bestyrelsen henvendte sig nu til lærer C.M. Julin, der foruden at være lærer på højskolen, havde ledet privatskolen. Han var lige blevet gift og havde indrettet sig hyggeligt i sin nyopførte villa Solglimt, men lod sig dog overtale til at overtage forstanderstillingen, maj 1912.

Gælden var steget til 189.000 kr., men det lykkedes at rejse 100.000 kr. blandt skolens venner.

Nu kom der en tid med voksende elevtal, omkring 100, og gælden blev nedbragt. 1926 blev Julin valgt ind i rigsdagen, og Aage Th. Christensen blev ansat som medforstander. 1. nov. 1929 fik Julin skolen i forpagtning.

46 elever.

F.T. 1916

Carl Marius Julin, f. 1882.

Christine Marie Julin, f. 1892.

Jens Arnold Thusholt Julin, f. 1911, Søn.

Ebba Marie, f. 1913, Datter.

Vagn Juul, f. 1915, Søn.

Mariane Thusholt, f. 1857, Enke, Slægtning.

Jens Chr., f. 1885, Gaardbestyrer.

Mary Donika, f. 1909.

Kirstine Schwenke, f. 1852, Lærerinde, Enke.

Niels Josef Blomgren, f. 1890, Lærer.

Morten Jensen, f. 1879 Lærer, ugift.

Martha Kirstine Hansen, f. 1886, Tyende.

Anna Louise Larsen, f. 1897, Tyende

Elna Jensen, f. 1898, Tyende

Ellen Kirstine Larsen, f. 1899, Tyende

Karen Johanne Rasmussen, f. 1899, Tyende.

Hans Aksel Christensen, f. 1886, Musiker, blind på begge øjne.

Jens Peter Christensen, f. 1884, Tegnelærer.

Karen Johanne, Christensen, f. 1889, Hustru.

Dreng, f. 1916.

Ane Kirstine Andersen, f. 1837, Enke, Slægtning.

Ulrikke Philipa N., f. 1867, Enke.

32 elever

F.T. 1921

Carl Marius Julin, f. 1882 i Aalborg, Højskoleforstander.

Christine Marie, f. Thusholt, f. 1892 i Ringkøbing amt, Husmor, død 26.9.1923.

Jens Arnold.

Ebba Marie.

Vagn.

Mariane Thusholt, f. 1857 i Ringk. amt, Husjomfru.

Jens Chr.Thusholt, f. 1885 i Tvis, Landbrugslærer, ank. 1915.

Kristine Schwenke, f. 1852 i Fjenneslev, Lærerinde, ank. 1909.

Niels Josef Blomgren, f. 1890 i Kbh., Lærer, ank. 1915.

Sigurd J.G.Madsen, f. 1893 i Skanderborg, Lærer, Privatskolen, ank. 1919.

Alfred Nielsen, f. 1892 i Sorø, Landbrugslærer, ank. 1920.

Holger Wittrup, f. 1896 i Kbh., Tegnelærer, ank. 1920.

Martha J.S.Nielsen, f. 1900 i Sorø, Stuepige.

Dagmar Jensen, f. 1899 i Svinninge, Kokkepige.

Alma L.Pedersen, f. 1900 i Præstø, Barnestuepige.

Kristine M.Pedersen, f. 1897 i Sønderby, Stuepige.

Anna L.S.Andersen, f. 1895 i Gislinge, Stuepige.

42 elever

F.T. 1925

Carl Maris Julin, f.1882 i Giver , Aalborg amt, Højskoleforstander

Anna Othilde Julin, ff.1905 i Arnborg, Rigk. Amt, Husmoder

Jens Arnold Thusholt Julin, f. 1911 i Fårevejle, Søn

Ebba Marie  Thusholt Julin, f.1913 i Fårevejle, Datter

Vagn Just Thusholt Julin, f. 1915 i Fårevejle, Søn

Magnus Henry Thusholt Julin , f. 1918 i Fårevejle, Søn

Mariane Thusholt, f.1867 i Aulum, Ringk. Amt, Slægtning, Husbestyrerinde

Christen Talsgaard, f. 1899 i Vejrum, Ringk.Amt, Højskolelærer

Alfred Thorvald Kristensen, f.1898 i Snoldelev, Kbh. Amt, Højskolelærer

Olga Marie Jensen Kikkenborg, f.1901 i Resen, Ringk.Amt, Kokkepige

Elly Kristiane Ravn Jørgensen, f. 1904 i Fredericia, Tjenestepige

Mary Danica Thusholt, f. 1909 i Tvis, Ringk. Amt, Tjenestepige

Kristian Herman Nielsen, f. 1898 i Asnæs, Tjenestekarl

25 Elever

F.T. 1930

Carl Marius Julin, f. 1882 i Aars, Folketingsmand.

Anna Othilde, g. 1925, 2 børn.

Mariane Thusholt, f. i Aulun, Husbestyrerinde.

Karen Hansen, f. 1912 i Sdr. Jernløse, Kokkepige.

Regine Johansen, f. 1911 i Holbæk, Stuepige.

Irene Mikkelsen, f. 1911 i Ribe, Stuepige

Paulus Knudsen, f. 1900 i Ringk., Bestyrer.

Oluf Hazach, f. 1875 i Kbh., Fattighjælp.

14 elever

FT 1940

Hans Otto Rasmussen            Højskolelærer

Harald Jensen                           Landbrugslærer

Margit Knudsen                         Lærerinde

Anne Lise Kjær                          Husassistent

Inga Hansen                               Husassistent

Rosa Jensen                              Husassistent

Kaj Truelsen                                Bestyrer

Anna Damgaard                         Husassistent

Olaf Harch     f.1875                   Aldersrentenyder

Josef Blomgren f.18.9.1890    Forstander

Gudrun Blomgren f.1.7.1904   Frue

Gudrun  f.1.7.1929                     Datter

Johannes f. 25.6.1931              Søn

Lis Birgit  f. 12.2.1932               Datter

Poul Gerhard f. 28.9.1935        Søn

 

 

 

 

 

FDF orkester i højskolens have, sommeren 1947.

1. række: Uffe Kure (Øholt), Preben Jacobsen (købmanden i Gl. Fårevejle), Poul Johansen (Strandgården, Gl. Fårevejle, Maskinfabrik) , Magnus Jensen (Gl. Fårevejle), Torben Kristensen (Brogården, Gl. Fårevejle), Poul Kristensen (manufakturhandler), Jens Erik Pedersen (Vestergaard).

2. række: Lærer Weber (Gl. Fårevejle), Hans Aage Damgård (Vesterled 2), Erik Johansen (Strandgården, Gl. Fårevejle), Jens Ejner Thusholt (Aspargesgården, Gl. Fårevejle), Preben Jensen (Styrmand, tømrer i Herrestrup, bror til Magnus Jensen), Vagn og Henning Kristiansen? (tvillingebrødre, sønner af tømrer i Veddinge).

Josef Blomgren 1934 -1942

I vinteren 1936-37 var der fællesskole

I 1938 sælger A/S Faarevejle højskole institutionen til selskabet Højskolens Venner. I 1939 opdeles skolen i en højskole, en landbrugsafdeling , en håndværkerafdeling og en efterskoleafdeling.

Skolen fortsatte i 1942-1943 som håndværkerskole, med forstander ingeniør Villy Hansen

Fra 1943 til feb. 1945 var skolen udlejet som ungdomsfængsel.

Genrejst som højskole , selvejende institution

Februar 1945 beslaglagt af tyskerne til kasernelignende forhold. Lige efter befrielsen blev skolen anvendt som flygtningelejr.

Herefter igen som fængsel og fra 1.marts 1946 igen som højskole.med forstander Jørgen Jensen.

Beslaglagt af justitsministeriet igen 1.marts 1946

Genåbnet som højskole 1.maj 1947 med Jørgen Jensen som forstander.

I okt.1951 omdannet til sygeplejehøjskole med sognepræst K.Robert Hansen som forstander

Afløst 1.januar 1965 af førstelærer Poul Jeppesen

Sygeplejeskole afvikledes i foråret 1972. Bestyrelsen besluttede at oprette efterskole. Jørgen Mikkelsen som kom fra en lærerstilling på Børkop højskole.Pens.1993

Henning Thomsen august 1993 - august 1994

Erik Oehlensclæger august 1994 - august 2001. Kom fra lærerstilling på Haslev Udvidede Højskole.

Tom Hagedorn august 2001. Kom fra reklamebureau

 

Oplysningerne velvilligt stillet til rådighed af Arne Kristiansen